Fra folkeforsvar til krigspolitikk!

Hvordan har nordmenns holdninger til krig- og fredsspørsmål endret seg i tiden siden 2. verdenskrig? I etterkrigstida hadde vi langt flere soldater, men vi kriger mer nå. Er aksepten for bruk av militærmakt større enn den var før?

 

Nor­ges Freds­råd ble opp­ret­tet dagen etter FN i 1945 og har siden fungert som et para­ply­or­gan for størsteparten av norsk freds­be­ve­gelse. I tiden hvor 2.verdenskrig lå vel­dig friskt i minnet var alle enige om at grunn­la­get for fredsarbei­det skulle være å for­hindre at noe lik­nende noen­sinne skulle skje igjen. Det var bred enig­het om å arbeide for et sterkt FN som skulle fun­gere som over­na­sjo­nalt sty­rings­or­gan for å sikre verdensfreden. Har Nor­ges hold­nin­ger til krig for­and­ret seg siden den gang? Sva­ret er et udis­ku­ta­belt JA! Utviklingen har likevel ikke skjedd uten mot­set­nin­ger. I tiårene etter 2. verdenskrig hadde Norge mange flere soldater enn i dag. Samtidig er norske soldater nå mer involvert i krigshandlinger enn noensinne.

Les Hedda Langemyrs innlegg på Nye Meninger.