Styret

Norges Fredsråds styre og andre utvalg/komiteer velges på Fredsrådets årlige repre­sen­tant­skaps­mø­te. Representantskapsmøtet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene.

Tillitsvalgte i NFR for perioden 2019 – 2020

Styrets arbeidsutvalg:

Øvrige styremedlemmer: