Changemaker

Til hjemme­side

Changemaker er en av Nor­ges største ung­doms– beve­gel­ser. Krig og fred er alt­for vik­tig til at vi kan la poli­ti­kerne bestemme aleine. Change­ma­ker mobi­li­se­rer bredt blant ung­dom, ung­doms­par­tier og innen­for kirka

Change­ma­ker tror det er mulig å for­andre de men­neske­skapte­pro­ble­mene i ver­den. Vi har alle­rede vært med ogfor­andre norsk for­svars­po­li­tikk til å ta avstand frå fore­byg­gende­krig­fø­ring. Så vi vet at det er mulig.Vi foku­se­rer i alt vårt arbeid på de struk­tu­relle årsa­kene til­u­rett­fer­dig­het. Der­for job­ber vi med inter­na­sjo­nal handel,gjeld, hiv/aids, klima og fred. Gjen­nom vårt freds­ar­bei­døns­ker vi å kjempe for at konfl ikter løses på andre måte­renn med volds­makt og mili­tær­makt. I krigs­si­tua­sjo­ner der­Norge er del­ak­tige med å sende styr­ker, er vårt fokus all­tidpå de fat­tigste som ram­mest har­dest og at norske sol­da­ter­bør prio­ri­te­res i FN-oppdrag frem­for andre ope­ra­sjo­ner. Vitror det er ei brei opp­slut­ning blant det norske folk om atNorge må slutte opp om FN og bidra til å skape en meir­fre­de­lig verden.

Kon­takt­info:

Change­ma­ker
Post­boks 7100
St. Olavs Plass
0130 Oslo

E-post: changemaker@nca.no
Tele­fon: 98 24 64 41