CISV

Til hjemme­side

CISV er en reli­giøst og poli­tisk uav­hen­gig barne og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon som arbei­der for fred ved å skape større for­stå­else mel­lom men­nes­ker fra ulike kul­tu­rer og nasjoner.

CISV er en inter­na­sjo­nal, freds­ut­dan­nende orga­ni­sa­sjon etab­lert i over 50 land i samt­lige ver­dens­de­ler. CISV arbei­der hoved­sak­lig med barn og ung­dom fra 11 år og opp­over. Vi søker å bidra til at del­ta­kerne på våre akti­vi­te­ter utvik­ler seg til ansvars­fulle og for­doms­frie ver­dens­bor­gere. Dette gjør vi ved å tilby dem en per­son­lig opp­le­velse med tverr­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­sjon og sam­ar­beid lokalt, nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. For å oppnå dette arran­ge­rer vi lei­rer og utveks­lin­ger av ulik art. Orga­ni­sa­sjo­nen er reli­giøst og poli­tisk uav­hen­gig, og arbei­det vårt gjø­res på fri­vil­lig, uløn­net basis.

“Barna er nøk­ke­len til fred”

I CISV mener vi at arbei­det mot en fre­de­li­gere ver­den må starte med barna. De har i liten grad ruk­ket å bli påvir­ket av for­dom­mer og er åpne for nye impul­ser. Der­for kan de let­tere gjøre seg nytte av et tverr­kul­tu­relt møte.

CISV ble grunn­lagt i 1951, og CISV Norge har vært med siden star­ten. Siden den første barne­lei­ren ble arran­gert for over femti år siden har mer enn 150.000 per­soner fra nes­ten 100 ulike land del­tatt i CISVs inter­na­sjo­nale aktiviteter.

Kon­takt­info:

CISV Norge
Post­adresse: Post­boks 122, 0102 OSLO Sen­trum, Nor­way
Kon­tor­adresse: Møl­ler­gata 12, Oslo
www.cisv.no
norway@cisv.org
Tlf: +47–950 28 296 (mobile)