Folkereisning mot krig

Til hjemme­side

“Krig er en for­bry­telse mot men­nes­ke­he­ten. Jeg er der­for fast bestemt på å ikke støtte noen form for krig, og streve for å fjerne alle årsa­ker til krig.”Folkereisning Mot Krig (FMK) er den norske avde­lin­gen av War Resis­ters’ Inter­na­tio­nal, et inter­na­sjo­nalt nett­verk av fredsorganisasjoner.

FMK har som mål at alle for­mer for krig og trus­ler om krig mel­lom nasjo­ner og folke­grup­per blir avskaf­fet og å bidra til byg­ging av et ver­dens­sam­funn i varig, utvik­lende fred. Som krig reg­nes i første rekke kamp med vol­de­lige og mili­tære mid­ler og hvor poli­tisk, sosial eller kul­tu­rell under­tryk­king anven­des for å oppnå en parts herre­dømme over en annen.

FMK har et ikke­vol­de­lig og pasi­fis­tisk grunn­syn. Orga­ni­sa­sjo­nen for­fek­ter ikke noen bestemt poli­tisk idé, men søker å for­ene ulike ideo­lo­giske hold­nin­ger i en fel­les kamp for fred og rettferdighet.

Kon­taktinfo:

Folke­reis­ning mot krig
Post­boks 2779
Solli
0204 Oslo

E-post: fmk@ikkevold.no
Tele­fon: 928 19 143