IFOR Norge

Til hjemme­side

IFOR Norge var tid­li­gere kjent som Kris­tent Freds­lag, men har siden 2004 hatt en inter-religiøs kon­sti­tu­sjon. IFOR Norge en en av mange gre­ner i beve­gel­sen Inter­na­tio­nal Fel­low­ship of Recon­ci­lia­tion som arbei­der ut i fra platt­for­men Spi­ri­tually based non-violence.

IFOR tel­ler fem Nobel Freds­pris­vin­nere.
Neden­for føl­ger en over­sikt over saker vi arbei­der med:

  • Vi er med i et euro­pe­isk pro­sjekt som skal utvikle freds­pe­da­go­gikk for barnehager.
  • Vi sam­ar­bei­der med andre freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner for å få inn­ført freds­skatt, det vil si at en per­son kan over­føre den del av skat­ten som skulle gå til for­sva­ret, til et fredsfond.
  • Vi arbei­der for en rett­fer­dig fred mel­lom Pale­stina og Israel.
  • Vi arbei­der for et gene­relt for­bud mot atom­vå­pen og mot den økende opp­rust­nin­gen i verden.
  • Vi arbei­der for at sam­vit­tig­hets­fan­gen Van­unu skal få bevege seg fritt i og ut av Israel.
  • Vi arbei­der for at Norge skal føre en asyl­po­li­tikk som er i tråd med FNs anbe­fa­lin­ger, og at ingen skal sen­des ut av Norge der­som de kan utset­tes for fare og lidelser.

Vi håper at mange har lyst til å arbeide sam­men med oss på
noen av våre pro­sjek­ter, og ønsker å være med­lem hos oss.

Kon­takt­info:

IFOR Norge
Post­boks 7097
Major­stuen
0306 Oslo

E-post: contact@ifor.no
Tele­fon: 915 57 547