IKFF

Til hjemme­side

Inter­na­sjo­nal kvinne­liga for fred og fri­het (IKFF) er en orga­ni­sa­sjon av kvin­ner fra hele ver­den. Det gam­mel­mo­dige nav­net skyl­des at orga­ni­sa­sjo­nen ble stif­tet alle­rede i 1915. Da møt­tes kvin­ner i Haag, fra krig­fø­rende og nøy­trale land, midt under den første ver­dens­krig, og våget å si STOPP.
Trass i det gamle nav­net: I dag er Women’s Inter­na­tio­nal League for Peace and Free­dom en stemme som lyt­tes til når FN nå refor­me­rer sitt freds­byg­gende arbeid. WILPF har råd­gi­vende sta­tus i FN.

SÅ HER ER VÅR KUR MOT APATI OG AVMAKT:
Du vil bli lyt­tet til i kvinne­ligaen.
Den norske kvinne­ligaen blir lyt­tet til i WILPF
WILPF blir lyt­tet til i FN!

Kon­takt­info:

IKFF
Post­boks 8810
Youngs­tor­get
0028 Oslo

E-post: ikff@ikff.no
Tele­fon: 930 89 644