Internasjonal Dugnad

Inter­na­sjo­nal Dug­nad er den norske avde­lin­gen av Ser­vice
Civil Inter­na­tio­nal (SCI). Inter­na­sjo­nal Dug­nad arran­ge­rer hvert år 3–6 lei­rer i Norge og sen­der norske del­ta­kere til inter­na­sjo­nale dugnadsleirer.

“There is no way to peace; peace is the way. “ Mahatma Ghandi

SCIs hoved­mål­set­ting er å:
• bidra til å endre urett­fer­dige sosiale og økono­miske struk­tu­rer, og der­med bidra til byg­gin­gen av en glo­bal fred­s­kul­tur
• sti­mu­lere til fri­vil­lig inn­sats i lokal– og ver­dens­sam­fun­net
• skape forum for inter­kul­tu­rell læring, for­stå­else og respekt, på tvers av nasjo­ner og folk — og deres ulike måter å møte hver­dags­lige utford­rin­ger på.
• arbeide for en inter­na­sjo­nal sivil­tje­neste som på sikt kan erstatte militærtjeneste.

Vi for­mid­ler utveks­ling til ca. 500 lei­rer i hele ver­den, gjen­nom vårt nære sam­ar­beid med 37 søs­ter­or­ga­ni­sa­sjo­ner og 69 part­ner­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Del­ta­kerne beta­ler rei­sen selv, men får kost og losji på lei­ren. Lei­rene varer oftest ca. 2 uker, men det fin­nes også lengre prosjekter.

Kon­takt­info:

Inter­na­sjo­nal Dug­nad
Nor­dahl Bruns­gate 22
0165 Oslo

E-post: info@internasjonaldugnad.org
Tele­fon: 22 11 31 23