IOGT

IOGT i Norge er en orga­ni­sa­sjon som set­ter rus­mid­del­pro­ble­mer og kjønns­per­spek­ti­ver på dags­or­den i dis­ku­sjo­ner om inter­na­sjo­nal rett­fer­dig­het og utvikling.

Hvor­for skal den som er inter­es­sert i freds– og utvik­lings­spørs­mål bry seg om alko­hol? Sva­ret er enkelt: Alko­hol er et hin­der for utvik­ling. Dette gjel­der også i Norge. Men land med nye usta­bile demo­kra­tier og med svak økonomi er dår­li­gere rus­tet til å hånd­tere alko­hol på alle nivåer. Alko­hol bidrar til å holde men­nes­ker fast i fat­tig­dom, og påvir­ker sam­funns­ut­vik­lin­gen og men­nes­kers helse nega­tivt. Mange land mang­ler en poli­tisk stra­tegi for å beskytte befolk­nin­gen mot den inter­na­sjo­nale alko­hol­in­du­stri­ens aggres­sive mar­keds­fø­ring og salg. De økono­miske kon­se­kven­sene kan bli tra­giske både for den enkelte og for lan­det som helhet.

IOGT i Norge ble stif­tet i 1877 og er en freds– og rus­mid­del­po­li­tisk orga­ni­sa­sjon. Vår visjon er at alle men­nes­ker skal få et rikt, fritt og menings­fylt liv i fre­de­lige sam­funn pre­get av like­verd, og uten de pro­ble­mer som bruk av alko­hol og andre rus­gif­ter med­fø­rer.
Der­for job­ber IOGT i Norge mål­ret­tet med sosi­alt, fore­byg­gende og rus­mid­del­po­li­tisk arbeid lokalt, nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt, blant annet gjen­nom vår bistands­or­ga­ni­sa­sjon FORUT.

Kon­takt­info:

IOGT i Norge
Post­boks 8857
Youngs­tor­get
0028 Oslo

E-post: cecilie.widnes@iogt.no
Tele­fon: 23 21 45 82/ 48 23 16 60