Juvente

Juvente er Nor­ges største avholds­or­ga­ni­sa­sjon for ung­dom,
og har hoved­sak­lig med­lem­mer mel­lom 13 og 26 år. Juvente job­ber for rus­gift­fri utvik­ling, fred, tole­ranse og like ret­tig­he­ter for alle.

Juvente er enga­sjert i rus­gift­po­li­tikk og fore­byg­ging, med pro­sjek­tene Kolon, Fri­stil og Rus­fri Diil, utvik­lings­hjelp via vår egen bistands­or­ga­ni­sa­sjon Forut, og ska­per gode ung­doms­miljø i hele lan­det, med lokal­lag, kurs/samlinger og andre arran­ge­men­ter. Vi job­ber også for anti­ra­sisme og integrering.

Juvente er en freds­or­ga­ni­sa­sjon like mye som det er en rus­gift­po­li­tisk orga­ni­sa­sjon, og mange i orga­ni­sa­sjo­nen job­ber med inter­na­sjo­nalt sam­ar­beid og forståelse.

Juven­tes bistands­or­ga­ni­sa­sjon FORUT job­ber med utvik­lings­pro­gram­mer i mange u-land, og mange juvente­med­lem­mer plas­se­rer enga­sje­men­tet sitt her. I arbei­det for fred leg­ger vi vekt på kon­krete aksjo­ner der med­lem­mene selv står på stands, går i tog eller er ute i gågata for å samle under­skrif­ter. Juvente er en parti­po­li­tisk uav­hen­gig og reli­giøst nøy­tral organisasjon.

Kon­takt­info:

Juvente
Post­boks 8908
Youngs­tor­get
0028 Oslo

E-post: juvente@juvente.no
Tele­fon: 23 21 45 50