Networkers SouthNorth

Networ­kers South­North (Networ­kers) er en non-profit nett­verks­or­ga­ni­sa­sjon som arbei­der med å for­midle og mobi­li­sere kri­tisk kunn­skap i sen­trale utvik­lings­spørs­mål – med men­nes­ket i sentrum.

Vi leg­ger spe­si­ell vekt på inter­na­sjo­nal sam­hand­ling med et sør-perspektiv. I Networ­kers inter­na­sjo­nale med­lems­nett­verk fi nner
fors­kere, repre­sen­tan­ter for fol­ke­lige orga­ni­sa­sjo­ner og akti­vis­ter fra alle kon­ti­nen­ter gjen­si­dig støtte, inspi­ra­sjon og fel­les­skap. Networ­kers arbei­der med pub­li­ka­sjo­ner, under­vis­ning, infor­ma­sjon og hold­nings­ar­beid for en rett­fer­dig glo­bal utvikling.

Vi i Networ­kers enga­sje­rer oss i felt og tema­tikk som vi mener er dra­ma­tisk under­fo­ku­sert, som sør­per­spek­ti­ver på folke­mord, radi­kal ansvar­lig­gjø­ring av de inter­na­sjo­nale finans­in­sti­tu­sjo­nene, og vest­lig– og stor­makts­do­mi­nan­sen innen freds-, bistands og utviklingsfeltet.

Når bistand– og freds­ar­beid blir til stille eller støy­ende okku­pa­sjon, er det noe som er galt…

Kon­takt­info:

Networ­kers South­North
Ull­veien 4 (Vok­sen­åsen)
0791 Oslo

E-post: mail@networkers.org
Tele­fon: 22 81 15 02/930 39 520