Norges Fredslag

Fred er mer enn fra­vær av krig. Fred er en aktiv pro­sess. Nor­ges Freds­lag enga­sje­rer folk for å lage fred. NFL ønsker å være en aktiv del­ta­ger i freds­byg­ging.

Med freds­byg­ging menes en aktiv og dyna­misk pro­sess, hvor konfl ikter på ethvert nivå søkes løst gjen­nom ikke­vol­de­lige meto­der som dia­log, for­hand­ling, meg­ling og bruk av retts­ap­pa­ra­tet. Det lang­sik­tige målet er at kon­flik­ter innen og mel­lom land hånd­te­res på en kon­struk­tiv og ikke­vol­de­lig måte. Et fol­ke­lig enga­sje­ment for fred tar mange former.

Der­for har NFL en rekke tema­grup­per som arbei­der mål­ret­tet innen­for sine inter­esse­felt. Noen av disse er freds­un­der­vis­ning med fokus på dia­log, men­neske­ret­tig­he­ter og konfl ikt­for­stå­else, freds­skatt med mål­set­ning om å opp­rette et freds­fond av mid­lene som i dag går til mili­tær opp­rust­ning, Ukraina hvor prak­tisk arbeid for demo­kra­ti­se­ring og men­neske­verd står sen­tralt, samt arbeid med våpen­han­del og stren­gere kon­troll
av eks­port av norsk krigsmateriell.

Nor­ges Freds­lag ble opp­ret­tet i 1885 og spilte en sen­tral rolle
under unions­opp­løs­nin­gen i 1905 sam­men med den svenske
søs­ter­or­ga­ni­sa­sjo­nen Svenska Freds– og Skiljedomsföreningen.

Kon­takt­info:

Nor­ges Freds­lag
Post­bosk 8922
Youngs­tor­get
0028 Oslo

E-post: post@fredslaget.no
Tele­fon: 454 02 306