Norges Kristelige Studentforbund

Ingen fred uten rett­fer­dig­het!
Nor­ges Kris­te­lige Stu­dent­for­bund (NKS) har siden 1899 vært et møte­sted for ten­kende og enga­sjerte mennesker.

Vi har en visjon om et grense­løst fel­les­skap hvor alle men­nes­kers egen­verd tas på alvor, uan­sett kjønn, leg­ning, reli­gion eller bak­grunn. Vi er inspi­rert av fri­gjø­rings­teo­logi, som tar utgangs­punkt i under­tryk­tes situa­sjon og gjør dette til teo­lo­gi­ens sentrum.

For­bun­det til­hø­rer World Stu­dent Chris­tian Federa­tion (WSCF), som har vært en vik­tig aktør i områ­der der det har blitt kjem­pet mot under­tryk­kelse og urett­fer­dig­het. Et vik­tig enga­sje­ment er vårt soli­da­ri­tets­pro­sjekt blant kvin­ne­lige teplan­ta­sje­ar­bei­dere på Sri Lanka. Gjen­nom For­bun­det på Sri Lanka støt­ter NKS empo­wer­ment­pro­sjek­ter og kamp for bor­ger­ret­tig­he­ter i et krigs­her­jet land. Også vårt enga­sje­ment for pale­sti­ner­nes ret­tig­he­ter har vært sær­lig viktig.

NKS er en aktiv aktør i sam­funns­de­bat­ten, med lokal­lag ved de fleste uni­ver­si­te­ter. Vi er enga­sjert i fl ykt­nin­gers situa­sjon i reli­gions­dia­log, og arran­ge­rer mes­ser og møter med fokus på sosiale og poli­tiske spørs­mål. Vi ønsker å være et fri­sted for tro og tanke, hvor vi sam­men kan være i beve­gelse og finne moti­va­sjon og håp til å arbeide for en bedre verden.

Kon­takt­info:

Nor­ges Kris­te­lige Stu­dent­for­bund
Uni­ver­si­tets­gata 20
0162 Oslo

E-post: post@forbundet.no
Tele­fon: 22 40 50 80