Norske Leger Mot Atomvåpen

Norske Leger mot Atom­vå­pen (NLA) er en yrkes­spe­si­fikk freds­or­ga­ni­sa­sjon som arbei­der for kjerne­fy­sisk ned­rust­ning og reduk­sjon av atom­krigs­fa­ren. NLA er den norske avde­lin­gen av Inter­na­tio­nal Phy­si­ci­ans for the Pre­ven­tion of Nuclear War (IPPNW).

Orga­ni­sa­sjo­nen har avde­lin­ger i 60 land. I 1985 fi kk IPPNW Nobels freds­pris for arbei­det sitt.

IPPNW dri­ver flere kampanjer:

  • Avskaf­felse av atom­vå­pen, inklu­dert arbei­det for en kon­ven­sjon mot atomvåpen.
  • Iverk­set­ting av for­bu­det mot landminer.
  • Bekjem­pelse av krigs­år­sa­ker og fattigdom
  • Freds­byg­ging i konfliktsoner
  • Fore­byg­ging av miljø-relaterte helseskader
  • Opp­føl­ging av for­bu­det mot bio­lo­giske og kje­miske våpen

Etter den kalde kri­gen tror mange at risi­koen for bruk av atom­vå­pen ikke len­ger er så stor. Men det mot­satte er til­felle: Antal­let atom­mak­ter er økt. Pla­ner om nye typer våpen og anti­ra­kett­for­svar fører til nytt rust­nings­kapp­løp. Nye sta­ter prø­ver sta­dig å skaffe seg atom­vå­pen. Kon­trol­len med spalt­bart våpen­ma­te­riale er dår­lig, og ulike ikke-statlige ter­ro­rist­grup­per viser inter­esse for å få tak i deler til atom­vå­pen. NLA består av ca. 1000 leger og medi­sin­stu­den­ter. Vi har en dia­log med Stor­ting og Regje­ring om atom­vå­pen­spørs­mål. Vi dri­ver også opp­lys­nings­virk­som­het gjen­nom under­vis­ning og media.

Kon­takt­info:

Norske Leger mot Atom­vå­pen
NLAs sek­re­ta­riat
v/John Gun­nar Mæland
Insti­tutt for sam­funns­me­di­sinske fag, UiB
Kal­far­veien 31
5018 Bergen

E-post: info@legermotatomvapen.no
Tele­fon: 55 58 60 75/77627814