One People

One People er en møte­plass for krea­tivt sam­ar­beid på tvers av reli­gion, kul­tur og etnisk til­hø­rig­het der en posi­tiv tro på frem­ti­den er drivkraften.

One People vil bidra til nyska­ping innen freds­ar­beid i form av musikk­ut­gi­vel­ser, kon­ser­ter, kunst­ut­stil­lin­ger, bok­ut­gi­vel­ser, semi­nar om fred, work­shops for barn og ung­dom og sam­ar­beid med sko­ler. One People ønsker å gi folk mulig­he­ten til å resir­ku­lere freds­tan­ken og ta den med inn i hver­da­gen. Målet er å gi hver enkelt et lite dryss av håp gjen­nom musikk og kunst.

Pro­sjek­tets tro­ver­dig­het syn­lig­gjø­res gjen­nom sam­ar­bei­det med artis­ter, presse og fag­folk innen­for fl ere bran­sjer. Stif­tel­sens styre besør­ger all økono­misk sty­ring og vil være sik­ker­he­ten for at inn­kom­mende mid­ler bru­kes for å fremme stif­tel­sens og pro­sjek­tets for­mål og grunn­tan­ker. Vi er reelle sam­ar­beids­part­nere i alt freds­ar­beid. Vi vil åpne for møter mel­lom men­nes­ker som bru­ker sin tid på å ville gjøre noe godt for men­nes­ke­he­ten uten kom­mer­si­elle hen­sik­ter. One People er ved siden av å være et unikt freds­pro­sjekt i seg selv også et virke­mid­del for andre idea­lis­tiske pro­sjek­ter som tren­ger dra­hjelp i for­bin­delse med egne arran­ge­men­ter. One People kan bidra med hjelp i form av artis­ter tek­niske eller krea­tive løs­nin­ger osv.

Kon­takt­info:

One People
Stov­ner­veien 26b
0982 Oslo

E-post: contact@one-people.com
Tele­fon: 951 34 376