Peace Brigades International

“Thanks to their pre­sence, I am alive. That is an indis­pu­table truth. If it had not been for them, I would not be here tel­ling you this today.“
– Nineth Mon­te­ne­gro de Gar­cia (Guatemala)

Hva er PBI?

Peace Bri­ga­des Inter­na­tio­nal (PBI) er en orga­ni­sa­sjon som arbei­der for å sikre enkelt­per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner grunn­leg­gende men­neske­ret­tig­he­ter. Etter hen­ven­delse fra lokale orga­ni­sa­sjo­ner som job­ber for å fremme men­neske­ret­tig­he­ter sen­der PBI grup­per av fri­vil­lige inn i områ­der med kon­flikt og poli­tisk undertrykkelse.

Vil du bli ledsager?

Vil du jobbe som fri­vil­lig i et av PBIs pro­sjek­ter? Ved å jobbe som led­sa­ger arbei­der du, sam­men med andre fri­vil­lige fra hele ver­den, for å bedre situa­sjo­nen for akti­vis­ter som job­ber med men­neske­ret­tig­he­ter i Colom­bia, Gua­te­mala, Indo­ne­sia, nepal og Mexico.

Kon­takt­info:

Peace Bri­ga­des Inter­na­tio­nal Norge

Adresse:
Freds­hu­set
Møl­ler­gata 12, 7. etg.
0179 Oslo

E-post: kontakt@pbi.no