PRESS Redd Barna Ungdom

Norske våpen på avveie. PRESS kre­ver at Norge ikke skal bidra med våpen til kon­flik­ter som ram­mer barn. Barne­kon­ven­sjo­nens mor, Eglan­tyne Jebb, sa at all krig er en krig mot barn.

Barn er en av de grup­pene som ram­mes har­dest av krig. Barn fra­tas ofte ret­ten til skole­gang, rett til trygg­het, omsorg, mat, helse og en rekke andre ret­tig­he­ter. De kan komme bort fra fami­lien sin, for­eld­rene kan bli drept og barn selv kan mis­bru­kes som barne­sol­da­ter. Like­vel er Norge ver­dens 7. største eks­por­tør av for­svars­ma­te­ri­ell, og vi har ikke til­strek­ke­lig kon­troll med hva som skjer etter at mate­ri­el­let har for­latt norske hender.

Det er idag ingen garanti for at norske våpen ikke hav­ner på avveie og blir brukt av regi­mer som bry­ter men­neske­ret­tig­he­tene. Slik PRESS ser det er dette langt ifra en solid inn­sats for barn ram­met av krig. PRESS kre­ver at Norge skal ha kon­troll med slutt­bru­ken av norske våpen.

Norge set­ter vårt for­hold til alli­erte foran barns ret­tig­he­ter. PRESS har i fl ere år job­bet for å påvirke poli­ti­kere for at de skal sørge for bedre kon­troll med våpen­han­de­len. PRESS – Redd Barna Ung­dom er en ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjon med en visjon om en ver­den der alle barn har sine ret­tig­he­ter innfridd.

Kon­takt­info:

PRESS — Redd Barna Ung­dom
Post­boks 6902
St. Olavsplass
0130 Oslo

E-post: press@press.no
Tele­fon: 21 01 68 70