Vennenes Samfunn Kvekerne

Kve­ker­hjelp er det norske Kve­ker­sam­fun­nets red­skap i arbeid for utvik­ling, fred og men­neske­rett. Kve­ker­hjelp vil bidra til at folk i utvik­lings­land blir i stand til å bedre sin livs­kva­li­tet ved egen innsats.

Kve­ker hjelp støt­ter pro­sjek­ter i de sen­tral– og østafri­kanske lan­dene DR Kongo, Burundi, Rwanda og i Gaza i Midtøsten.

Til­ta­kene i DR Kongo, Burundi og Rwanda sik­ter mot selv­sten­dig, fol­ke­lig del­ta­kelse i lokalt for­ank­ret freds­ar­beid. Meto­den går ut på å ta i bruk lokale men­nes­ke­lige og mate­ri­elle res­surs er, lære opp nøk­kel per­soner i lokal­sam­fun­net og hjelpe folk til å opp­rette sine egne selv styrte orga­ni­sa­sjo­ner. Målet med alle pro­sjek­tene er å fremme fre­de­lig sam­ek­sis­tens og utvik­ling i noen av Afri­kas mest krigs­her­jede land.

I Gaza støt­ter Kve­ker­hjelp orga­ni­sa­sjo­nen Pale­sti­nian Early Child­hood Edu­ca­tion Pro­gramme (PECEP), som dri­ver 13 store barne­ha­ger for om lag 1500 barn. Barne­ha­gene bidrar til å gi barna trygg­het og faste holde­punkt i en dra­ma­tisk hver­dag. Barne­ha­gene er poli­tisk og reli­giøst uav­hen­gige. I til­legg til å støtte drif­ten av barne­ha­gene, gir Kve­ker­hjelp de barne­hage­an­satte opp­læ­ring i arbeid med traume­skadde barn.

Kon­takt­info:

Ven­ne­nes Sam­funn Kve­kerne
Grøn­land 12
0188 Oslo

E-post: kveker@kveker.org